9 april 2020

Corona en planning ALV: hoe hiermee om te gaan?

Hoe gaat SieV om met de planning van de algemene ledenvergaderingen? Zoals we, na de invoering van de strenge maatregelen vanuit de overheid in verband met de coronacrisis, al bekendmaakten, kon onder meer de geplande Algemene Ledenvergadering van 8 april 2020 geen doorgang vinden. Inmiddels is ook bekend geworden dat de Schoonmaak Vakdagen, die gepland stonden voor 10 en 11 november dit jaar, uitgesteld worden naar april 2021. Onze tweede Algemene Ledenvergadering stond echter gepland voor 10 november op de beurs.

Door alle maatregelen, die vanwege de coronacrisis nog steeds voortduren en het ook nog onbekend is wanneer deze zullen worden opgeheven, is het lastig een nieuwe datum voor een algemene ledenvergadering te plannen.

Wat zijn de mogelijkheden?
De overheid heeft drastische maatregelen genomen. Het is ook nog mogelijk dat deze maatregelen zullen worden verlengd of verder worden aangescherpt. Onder de huidige omstandigheden mogen verenigingen niet verplicht worden een Algemene Vergadering te houden. Daarmee zouden namelijk de beperkingen die de overheid heeft opgelegd, worden overtreden.

Onze statuten schrijven namelijk voor dat er jaarlijks tenminste één algemene ledenvergadering gehouden moet worden (artikel 14, sub 1) en dat de algemene ledenvergadering door het bestuur bijeengeroepen wordt, zo dikwijls het dit wenselijk is, of daartoe op grond van de wet verplicht is (artikel 15 sub 1) (N.B.: statuten zijn gepubliceerd op ons besloten ledenplatform).

Op dit moment is het volgens de wet nog niet mogelijk om een algemene ledenvergadering digitaal/elektronisch te houden, zonder fysieke bijeenkomst van de leden. Dit alles brengt volgens de wet met zich mee dat uitstel van de Algemene Ledenvergadering, zonder besluit van de algemene ledenvergadering zelf, mogelijk gemaakt moet worden in deze bijzondere omstandigheden.

Mocht hiervan toch afgeweken worden, dan schrijft de wet voor dat de redenen als ‘redelijk’ en ‘billijk’ moeten worden geacht. Verder geldt dat voor alle andere afspraken, waaronder bijv. het opleveren van de jaarstukken en deze ter inzage leggen, volgens de bepalingen uit de wet, maar ook de statuten, tijdig gedaan dienen te worden.

Noodwet digitaal vergaderen
Momenteel ligt er een Noodwet voor het digitaal houden van Algemene Ledenvergaderingen voor advies voor bij de Raad van State. Daarna moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog goedkeuren. Hier gaat dus nog wel enige tijd overheen. En mocht die noodwet aangenomen worden, dan dienen er ook aanpassingen in de statuten plaats te vinden.

Het heeft dus nogal wat voeten in de aarde. Het SieV-bestuur heeft besloten even af te wachten hoe de overheid met de opgelegde maatregelen zal omgaan, alvorens een nieuwe datum voor een Algemene Ledenvergadering te prikken en te zoeken naar een geschikte locatie.

Wij houden jullie hiervan op de hoogte.