Momenteel krijgen wij veel vragen over het coronavirus, wat natuurlijk heel begrijpelijk is. Wij kunnen ons voorstellen dat u ook vragen heeft over zaken die met verzekeringen te maken hebben. Hieronder vind u informatie die betrekking heeft op uw verzekeringen.

De meest gestelde vragen en antwoorden vanuit het Verbond van Verzekeraars hebben wij hieronder weergegeven.

Werkgever / ondernemer met een ziekteverzuim- (collectief) of arbeidsongeschiktheidsverzekering

  • Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?

Nee, een dergelijke verzekering dekt het inkomensverlies ten gevolge van ziekte en arbeidsongeschiktheid. In deze situatie is daar geen sprake van.

  • Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet is staat is om zijn/haar werk te verrichten?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. 

  • Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij/zij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van zieke personeelsleden. Als een werknemer om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld om een preventieve reden in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, dan is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. 

  • Ik ben ZZP’er en ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Ja, dat kan. 

  • Ik ben ZZPér en ik ben in quarantaine geplaatst, daardoor kan ik niet werken. Kan ik dan een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine geplaatst is, of en bepaald gebied niet mag verlaten, dan is er geen dekking.

 

Aansprakelijkheid werkgever / werknemer

  • Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op kantoor verschenen is. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

De kans is klein dat dit lukt. Om het bedrijf aansprakelijk te stellen voor schade, moet de werknemer kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen. 

  • Ik heb het virus opgelopen. Kunnen andere mensen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?

Waarschijnlijk niet. Om u aansprakelijk te stellen voor schade, moet de ander kunnen aantonen dat u opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

 

Bedrijfsstilstand / omzetderving

  • Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.

  • Ik heb problemen met het leveren van goederen vanuit een getroffen gebied. Hierdoor stagneert mijn omzet. Is dit risico verzekerd op mijn bedrijfsschadeverzekering?

Nee, een bedrijfsschadeverzekering dekt alleen materiële financiële gevolgschade. Dat is hier niet het geval.

 

Pensioenregelingen

  • Als ik op reis ben en ik word arbeidsongeschikt of kom zelf te overlijden door het coronavirus, keert mijn pensioen dan wel uit?

Bij de meeste pensioenuitvoerders is dit risico verzekerd. Dat betekent dat als één van uw medewerkers een gebied met code oranje of rood bezoekt en door het coronavirus komt te overlijden, er gewoon dekking is voor partner- en wezenpensioen en ANW-hiaat als dit in de regeling is opgenomen. Als uw werknemer arbeidsongeschiktheid wordt, is er dekking voor premievrijstelling en uitkering van arbeidsongeschiktheidspensioen. Hierbij geldt wel dat dit meeverzekerd moet zijn.

 

Ter aanvulling hebben wij onderstaand enkele nuttige websites genoteerd waar u informatie over het coronavirus terug kunt vinden: