1 februari 2018

Cao Schoonmaak nieuwe onderhandelingsronde

Onze CAO loopt op 31 december 2018 af. Partijen bereiden zich voor op de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Bij de laatste besprekingen heeft SIEV haar stem laten horen, waarbij SIEV een adviserende rol heeft gespeeld. OSB bleef wel de partij, die de onderhandelingen voor de gehele branche voerde. De onderhandelingen leverden over het algemeen het gewenste resultaat op, maar liet – zoals gebruikelijk – altijd wat te wensen over.

Op dit moment lopen de gesprekken om SIEV toe te laten tot de onderhandelingen. Dit kan als partij aan de onderhandelingstafel, maar ook als partij bij de zogenaamde mandaatvaststelling. Het bestuur van SIEV is van mening dat onze vereniging een belangrijke bijdrage kan leveren. Enerzijds door onze omvang van bijna 200 leden en anderzijds met de kennis binnen het bestuur op gebied van arbeidsvoorwaarden en CAO-onderhandelingen.

Wat betekent dit nu concreet voor u als SIEV-lid?
In twee woorden samengevat: heel veel. Maar de toegevoegde waarde kunnen wij pas echt laten gelden als wij weten wat onze achterban, dus u als SIEV-lid, dagelijks ervaart bij het toepassen van de CAO.

Daarom willen wij alle SIEV-leden nadrukkelijk uitnodigen om hun mening en ervaringen te mailen naar cao@SIEV.info.

Wij willen u dan ook verzoeken om op basis van de huidige CAO aan te geven waar er eventuele aanpassingen zouden kunnen worden doorgevoerd. Dit kan op basis van uw ervaringen of opmerkingen binnen de huidige CAO (op één of meerdere artikelen). Deze opmerkingen of ervaringen dienen goed te worden onderbouwd met argumenten. We kunnen als branchevereniging niet zeggen dat een bepaald artikel moet verdwijnen omdat deze nergens op gebaseerd is. Dat wordt in ons overleg met OSB van tafel geveegd. Wij moeten onze opmerkingen goed onderbouwen en daarnaast voorzien van een alternatief.

Knelpunten huidige cao
Vanuit diverse SIEV-leden hebben wij al eerder begrepen dat het grootste knelpunt zich bevindt in de toepasselijkheid van artikel 38, contractwisseling bij overname. Dat is al jaren een lastig punt waar vele deskundigen zich al over buigen. Maar ook artikel 34, reiskosten, levert de nodige uitvoeringsproblemen op. Hierdoor is er met de CAO-partijen afgesproken om de komende twee jaar te onderzoeken hoe de reiskostenregeling op een eerlijke manier kan worden uitgevoerd. Dit is géén eenvoudige zaak.

Oproep aan ALLE schoonmaakbedrijven, ongeacht of zij aangesloten zijn bij een branchevereniging.

Echter, onze CAO bestaat uit meer dan deze twee artikelen. Willen wij als uw branchevereniging, en daarmee het mkb, goed kunnen vertegenwoordigen, dan hebben wij uw input nodig. Zelf denken wij aan een compleet andere opbouw en inrichting van de CAO. Allereerst moet de CAO doorgroeien naar een bredere facilitaire CAO. Om het nog leesbaar en handzaam te houden pleiten wij voor een basisdeel dat voor iedereen moet gaan gelden, en daarnaast een uitsplitsing per specialisme. Als voorbeeld halen wij aan dat het artikel “Onwerkbaar Weer” uit het deel van de schoonmaak mag verdwijnen, maar wel genoemd wordt in het deel waarin glazenwassers en gevelreinigers thuishoren.

Daarom het dringende verzoek aan alle SIEV-leden, maar ook aan alle mkb-schoonmaakbedrijven die zich niet hebben aangesloten bij een branchevereniging, om hun wensen en eisen ten aanzien van een nieuwe CAO te mailen naar de CAO-commissie. Zij inventariseren dan per artikel de reacties en schrijven dan het SIEV-witboek.

Het SIEV-witboek zou dan door een eigen vertegenwoordiger op tafel kunnen worden gelegd, zodat SIEV en OSB daarmee het mandaat kunnen opstellen waarmee de onderhandelaars de gesprekken met de vakbonden aan kunnen gaan.

Daarom, reageer nu. Mail naar cao@SIEV.info en oefen uw invloed uit op de komende onderhandelingen!