10 januari 2023

RAS-bijdrage verplicht of niet?

Leden kunnen het SIEV Caoloket bellen met al hun vragen over de schoonmaakcao. In deze rubriek komen interessante, goed en/of veel gestelde vragen aan bod.

Casus
Recentelijk heeft een werkgever het SIEV Cao-loket gevraagd om informatie over de bijdrage aan de RAS. Is die verplicht voor iedereen?

Achtergrondinformatie
Op grond van artikel 44 van de Cao voor Schoonmaak- en Glazenwasserijbedrijven zijn werkgevers gehouden om een percentage van hun loonsom af te dragen aan de RAS.
Vanaf 1 januari 2023 bedraagt dit percentage 1,05% (exclusief btw) van de loonsom in het lopende jaar. De RAS bijdrage is met 0,3% verhoogd ten opzichte van het jaar 2022. Deze verhoging is bedoeld om de afspraak in artikel 47a van de cao, en een nog uit te werken Generatiepactregeling, te financieren. [Noot van de redactie: Ondertussen is het Generatiepact uitgewerkt; klik HIER voor meer informatie en het indienen van een aanvraag.]

Antwoord
Ja, op grond van de schoonmaakcao is de definitie van werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf uitoefent als bedoeld in lid 1. Een bedrijf als bedoeld in lid 1 van de CAO is een schoonmaakbedrijf, dan wel glazenwassersbedrijf: Iedere onderneming, die haar hoofd- of nevenberoep maakt van het op een door de opdrachtgever bepaalde locatie regelmatig of eenmalig schoonmaken, dan wel glazenwassen in, op, van of aan gebouwen, woningen, straten/ wegen, (huisvuil-)containers, terreinen en/of verkeersmiddelen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Goed om te weten
Het SIEV Cao-loket is er ook in 2023 voor vragen van de SIEV-leden over de Cao voor de Schoonmaak- en Glazenwasserijbedrijven, net als SIEV Verzuim-, Schuldsanerings- en Opleidingenloketten. Via het ledenplatform (het SIEV-ledenplatform) vind je hoe je de loketten bereikt.