23 februari 2022

Arbeidsinspectie start controles op gezond en veilig werken

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de glasbewassing voldoen aan de Arbowetgeving. De inspecteurs controleren of u voldoet aan een aantal verplichtingen die bijdragen aan een veilige en gezonde omgeving voor uw werknemers. Breng uw arbozorg op tijd in orde en voorkom een boete!

Beschikt u al over een:

  • risico-inventarisatie en –evaluatie
  • plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen;
  • basiscontract met een arbodienst.

Werkgevers die actief met deze documenten werken, beheersen de risico’s in hun bedrijf beter. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van werknemers en leidt tot minder uitval, ongevallen en lagere kosten.

Waarom gaat de Arbeidsinspectie controleren?
Het doel van deze controle is ervoor te zorgen dat werknemers in de glazenwassersbranche gezond en veilig kunnen werken. Arbozorg vormt hiervoor de basis. Jaarlijks vinden op de werkvloer vele ongevallen plaats, helaas ook met fatale afloop. Ook worden mensen ziek door hun werk. De Nederlandse Arbeidsinspectie wil dat tij keren, te beginnen door te stimuleren dat bedrijven aan de slag gaan met preventieve maatregelen.

Uit onderzoek[1] blijkt dat slechts een derde van de bedrijven een RI&E, preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening en een contract heeft met een arbodienstverlener. De Nederlandse Arbeidsinspectie wil dat dit aantal sterk omhoog gaat, omdat veilig en gezond werken van levensbelang zijn. Vooral kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers hebben de basis van hun arbozorgbeleid vaak onvoldoende uitgewerkt. Ook gebeuren er in kleinere bedrijven relatief vaker ernstige ongevallen. Door de gevaren op de werkplaats goed te inventariseren en aan te pakken, kan worden voorkomen dat werknemers slachtoffer worden van een arbeidsongeval of ziek worden door hun werk.

Hoe gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie controleren?
Het inspectieproject bestaat uit een aantal stappen. Werkgevers ontvangen begin 2022 een brief van de Nederlandse Arbeidsinspectie waarin wordt uitgelegd aan welke verplichtingen bedrijven moeten voldoen. Daarin staan handvatten om zaken in uw bedrijf op orde te brengen. Vervolgens zal de Arbeidsinspectie een aantal bedrijven selecteren en verzoeken om diverse documenten schriftelijk aan te leveren aan een inspecteur. De inspecteur beoordeelt de documenten inhoudelijk en bekijkt of wordt voldaan aan de verplichtingen uit de Arbowet. Het kan zijn dat de inspecteur aanleiding ziet om een bedrijf te bezoeken, waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen van het RIVM.

Maak uw arbozorg in orde en voorkom een boete
Werkgevers krijgen de tijd en handvatten om zaken in orde te brengen. Wanneer zij geen RI&E, plan van aanpak en een basiscontract overleggen, legt de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete op. Met behulp van de online zelfinspectietool Gezond en veilig werken, zie deze link, kunt u nagaan of alle risico’s in het bedrijf in beeld zijn en of u de juiste maatregelen heeft genomen. Op www.rie.nl vinden werkgevers die aan de slag willen gaan met een RI&E een stap-voor-staphandleiding genaamd Route naar de RI&E.

Wat kunt u van SIEV verwachten?
Namens SIEV heeft Laetitia Simonis de contacten met de Arbeidsinspectie en heeft zij minimaal 2x per jaar overleg over onderwerpen die onze schoonmaakbranche aangaan. Doel is om samen op te trekken en ervoor te zorgen dat de leden van SIEV hun medewerkers gezond en veilig laten werken, maar ook om advies te geven en ondersteuning te bieden. In de contacten die SIEV heeft met de Arbeidsinspectie worden ook zaken besproken waar specifiek onze mkb-leden tegenaan lopen. Kortom, een belangrijke samenwerking waar we allebei voordeel uithalen!

[1] Inspectie SZW, Arbo in bedrijf, 2018